Danziger Passion Georga Philippa Telemanna. Przykład śpiewów pasyjnych Kościoła protestanckiego w Gdańsku w XVIII wieku, Gdańsk 2012

Michał Kozorys

Pasja Gdańska Georga Philippa Telemanna powstała specjalnie dla Gdańska i jest jedną z niewielu pasji, które kompozytor przeznaczył do wykonania poza Hamburgiem, gdzie na potrzeby tamtejszego kościoła skomponował ponad 40 utworów tego typu. Utwór po raz pierwszy został wykonany w 1754 roku, pod dyrekcją Johanna Christiana Weinholza, kantora w kościele św. Jana w Gdańsku. Dzieło stanowi odzwierciedlenie specyficznej dla miasta tradycji śpiewów liturgicznych, bowiem do tekstu Ewangelii św. Mateusza kompozytor dołączył 34 protestanckie chorały, będące komentarzem i refleksją do wydarzeń biblijnych.

Parametry książki: format A4; okładka miękka, lakierowana, ze skrzydełkami; blok klejony; stron 171

ISBN: 978-83-935131-5-4

Cena: 31,50 zł brutto

Pracę tę czyta się z wielkim zainteresowaniem. Autor, mając już spore doświadczenie dyrygenckie, dokonuje prezentacji i analizy pasji jako formy muzycznej, opierając się na niezwykle ciekawym przykładzie kompozycji barokowej, jaką jest Pasja Gdańska Georga Philippa Telemanna, przedstawia rozwój historyczny formy oraz wybrane zagadnienia wykonawcze (z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Banasiewicza).

Spis treści

Wstęp / 7

  1. Życie i kultura Gdańska od XVI do połowy XVIII wieku. Rys historyczny / 11
  2. Georg Philipp Telemann. Nota biograficzna, informacje o twórczości / 19
  3. Pasja jako forma muzyczna / 27
  4. Okoliczności powstania Danziger Passion / 37
  5. Analiza i interpretacja / 45

5.1. Ogólna budowa formalna, skład wykonawczy / 47

5.2. Fragmenty chóralne / 57

5.2.1. Warstwa słowna / 57

5.2.2. Obsada wykonawcza / 64

5.2.3. Faktura / 71

5.2.4. Harmonika / 75

5.3. Chorały i ich rola w przebiegu kompozycji / 84

5.4. Charakterystyka recytatywów / 114

5.5. Retoryka muzyczna w Pasji Gdańskiej / 130

5.6. Agogika, dynamika. Uwagi interpretacyjne / 146

5.7. Wybrane problemy wykonawcze partii chóralnych / 151

Zakończenie / 159

Bibliografia / 163

Wykaz tabel / 167

Indeks nazwisk / 169