Historia – Interpretacja – Reprezentacja, t. I, Gdańsk 2012

red. Monika Żmudzka-Brodnicka, Mariusz Brodnicki, Jadwiga Serkowska-Mąka

Książka jest zbiorem artykułów dotyczących ważnego we współczesnej humanistyce problemu interpretacji tekstu historycznego.  Zagadnienie jest o tyle ciekawe, że wśród wielu badaczy historii nadal panuje przekonanie o możliwości adekwatnego, niezapośredniczonego przez świadomość badacza opisu historycznych źródeł. Tymczasem znaczna część historyków uważa, że żadna narracja, w tym narracja historyczna, nie jest sprawozdaniem z tego, co się wydarzyło, lecz każdorazowo nadaje sens faktom, odpowiednio je interpretując.

Parametry książki: format B5, okładka miękka, lakierowana, blok klejony, stron 254

ISBN: 978-83-935131-3-0

Cena: 29,50 zł brutto

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne / 7

Rozdział I Filozofia a interpretacja / 11

Anna Borowicz, Interpretacja koncepcji dziejowości Martina Heidaggera i Georga Wilhelma Friedricha Hegla w filozofii wzajemności Józefa Tischnera / 13

Krystyna Bembennek, Interpretując przeszłość. Hermeneutyczne odczytania pojęcia phronesis / 31

Martyna Pilas, Krytyka rozumu historycznego Wilhelma Diltheya jako zwrot w nowożytnym ujęciu humanistyki / 43

Monika Żmudzka-Brodnicka, Metoda hermeneutyczna w interpretacji semantyki i symboliki sportu / 49

Rozdział II Historia a interpretacja / 61

Alicja Zagrodzka, Włoskie biografie z początków XV w. Problemy interpretacyjne / 63

Mariusz Brodnicki, Filozoficzne interpretacje komet Jakuba Gadebuscha w Athenae Gedanenses z 1619 r.  / 93

Jacek Taraszkiewicz, Podstawy materialne i pierwsze lata działalności zakonu pijarskiego w Radomiu / 105

Jacek Splisgart, Od historii pisanej do historii mówionej. Wpływ myśli Yanagity Kunio na kształtowanie się nauk etnologicznych w Japonii / 115

Tomasz Daroszewski, Przemówienie koronacyjne Juana Carlosa, króla Hiszpanii w świetle koncepcji dialogicznej Hansa-Georga Gadamera / 125

Marta Dziedzic, Kilka uwag o stosunkach rusko-inflanckich do przybycia Niemców w Opowiadaniach o rosyjskiej historii Iwana Dmitriewicza Bieliajewa / 133

Rozdział III Literatura a interpretacja / 147

Tomasz Falkowski, Historia literatury w ujęciu Rolanda Barthes’a jako specyficzna formacja dyskursywna / 149

Mariya Bracka, Historia jako trauma. Próba interpretacji literatury pogranicza polsko-ukraińskiego XIX w. / 161

Artur Bracki, Interpretacja, historia, reprezentacja w zabużańskich polskojęzycznych tekstach przełomu XVI i XVII w.  / 171

Katarzyna Szkaradnik, Rozmowy z dniem wczorajszym a (od)tworzenie historii. O narratywizmie w historiografii i hermeneutyce – na przykładzie dzienników Jana Szczepańskiego / 181

Magdalena Bauchrowicz, „Ziemia uczy więcej niż nagość żywiołów…”. Filozoficzny sens doświadczenia kalifornijskiej przyrody w dziele Czesława Miłosza / 193

Anna Maliszewska, Hermeneutyka feministyczna w interpretacji Pisma Świętego. Wprowadzenie do zagadnienia / 211

Varia / 227

Anna Nitecka-Walerych, Idea wychowania fizycznego w reformach szkolnych epoki Oświecenia i w myśleniu współczesnym / 229

Jadwiga Serkowska-Mąka, Pedagogiczne interpretacje pojęcia migracji w kontekście problemu eurosieroctwa / 243