Integracja europejska. Proces boloński. Implikacje dla edukacji muzycznej, Gdańsk 2013

Gabriela Karin Konkol, European Integration – Bologna Process. Implications for Music Education, Gdańsk 2013

„Przedstawiona do recenzji praca Gabrieli Karin Konkol jest niezwykle interesującym studium poświęconym problematyce wspólnotowego działania państw europejskich […]. Autorka zwraca uwagę na zmienność systemów edukacyjnych pod wpływem procesów integracyjnych w nowej myśli społecznej wyłonionej w połowie XX wieku w Europie w perspektywie historycznej. Kluczowym zagadnieniem w rozważaniach stał się człowiek i jego reformatorska myśl dążąca do pogodzenia tożsamości narodowej z procesem integracyjnym. Kwestia ta wywołuje ożywioną dyskusję na temat zmieniającej się rzeczywistości politycznej, społecznej, a także miejsca, roli i funkcji sztuki. Wydaje się, że zmiany te są wynikiem nałożenia się na siebie dwóch procesów: radykalnej transformacji polityczno-gospodarczej oraz głębokiej i dalekosiężnej przemiany społeczno-kulturowej. […] Na szczególne uznanie zasługuje baza źródłowa, w oparciu o którą G. K. Konkol analizowała, rekonstruowała i kodyfikowała zagadnienia związane z ogromnym obszarem tematycznym, jakim jest integracja europejska i Proces Boloński w ujęciu historycznym i na tym tle kwestie dotyczące edukacji muzycznej” (z recenzji prof. nadzw. dra hab. Andrzeja Michalskiego).

„Problematykę integracji europejskiej można rozpatrywać z wielu punktów widzenia, na różnych płaszczyznach i w wielu aspektach. Nasza świadomość tej problematyki nie ogranicza się dzisiaj już tylko do samej implementacji rozwiązań formalno-dyrektywnych, ale dostrzegamy też komplikacje i trudności w praktycznym wymiarze ich interpretacji i wdrażania. Mam tu na myśli, przede wszystkim, Proces Boloński i jego rolę w integrowaniu rozwiązań o charakterze edukacyjnym w państwach tworzących Unię Europejską. Przekazana mi do recenzji praca pani dr Gabrieli Karin Konkol jest bardzo dobrym źródłem wiedzy ukazanej w perspektywie historycznej, obejmującej chronologię powstawania idei zjednoczeniowej, struktur organizacyjnych i regulacji prawnych dokonującego się procesu integracji. Autorka, nie gubiąc z pola widzenia całego kontekstu dokonujących się przemian, skupia swoją uwagę na zmianach postępujących w obszarze europejskiego szkolnictwa wyższego. Szczególnie wiele miejsca i uwagi poświęca edukacji, w tym edukacji muzycznej. Przy znacznej już liczbie na rynku księgarskim publikacji poświęconych zagadnieniom integracji europejskiej, recenzowana praca jest pierwszą w takim ujęciu problemowym […]” (z recenzji prof. zw. dra Jerzego Kurcza)

Parametry książki: format B5, stron 220, okładka twarda, matowa, blok szyty

ISBN: 978-83-64706-02-8

Cena: 35,00 zł brutto

Spis treści

Wstęp / 7

Rozdział 1 Koncepcje integracji europejskiej i jej uwarunkowania / 17

1.1. Idea integracji w perspektywie historycznej / 20

1.2. Czołowi ideolodzy i działacze / 29

1.3. Koncepcja człowieka w ideach integracyjnych / 46

1.4. Współczesne koncepcje integracji europejskiej i ich realizacja / 51

1.5. Procesy integrujące i rozszerzenie Unii Europejskiej / 65

Rozdział 2 Wizje integracji poprzez edukację / 75

2.1. Wybrane idee we współczesnej edukacji / 78

2.2. Międzynarodowa problematyka edukacyjna – raporty edukacyjne / 85

2.3. Wokół problematyki wychowania estetycznego / 91

2.4. Ogólnoeuropejskie działania na rzecz edukacji muzycznej w szkole / 100

Rozdział 3 Integracja europejska w systemie akademickiej edukacji muzycznej. Proces Boloński / 111

3.1. Geneza i regulacje prawne do 1999 roku / 114

3.2. Kontynuacja procesu w latach 2000-2010 / 130

3.3. Perspektywy rozwoju – Proces Boloński 2020 / 149

3.4. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego / 159

3.5. Realizacja Procesu Bolońskiego w Polsce. Wyższe szkolnictwo muzyczne / 168

Zakończenie / 183

Wykaz źródeł i opracowań / 191

Indeks nazwisk / 213

Summary / 219

 

Table of Contents

Introduction / 7

Chapter 1: Concepts of European Integration and Their Circumstances / 17

1.1. The Idea of Integration in the Historical Perspective / 20

1.2. Leading Ideologists and Activists / 29

1.3. The Concept of a Man in the Ideas of Integration / 46

1.4. Contemporary Concepts of European Integration and Their Implementation / 51

1.5. The Integrating Processes and the Enlargement of the European Union / 65

Chapter 2: Visions of Integration Through Education / 75

2.1. Selected Ideas in Contemporary Education / 78

2.2. International Educational Aspects – Educational Reports / 85

2.3. Aesthetic Education and Related Issues / 91

2.4. Europe-wide Actions for Music Education at Schools / 100

Chapter 3: Bologna Process – the Origins and Development. Implications for Higher Music Education Institutions / 111

3.1. Origins and Legal Regulations From 1999 / 114

3.2. The Continuation of the Process in the Years 2000-2010 / 130

3.3. The Perspectives of Development – Bologna Process 2020 / 149

3.4. European Higher Education Area / 159

3.5. The Implementation of Bologna Process in Poland. Higher Music Education / 168

Conclusion / 183

Index of Sources and References / 191

Index of Names / 213

Summary / 219