Ontologia pedagogiki muzyki. Europejskie systemy edukacji muzyki, Gdańsk 2015

Ontology of Music Pedagogy. European Systems of Music Education

red. nauk. Andrzej Michalski

Ontologia pedagogiki muzyki. Europejskie systemy edukacji muzyki jest czwartym tomem serii wydawniczej zatytułowanej „Pedagogika muzyki. Cechy. Aksjologia. Systematyka”.

Parametry książki: format B5, 338 stron, okładka twarda, matowa, blok szyty,

ISBN (seria): 978-83-935131-7-8

ISBN (tom IV): 978-83-64706-27-1

Cena: 39,00 zł brutto

Spis treści

Słowo wstępne / 9

Foreword / 10

Vorwort / 11

Część I

ISTOTA PEDAGOGIKI MUZYKI

THE ESSENCE OF MUSIC PEDAGOGY

Zofia Konaszkiewicz, Pedagogika muzyki – jedność i dwoistość dyscypliny / Music Pedagogy – Unity and Duality of the Discipline / 15

Andrzej Michalski, Ontologia pedagogiki muzyki / 33

Andrzej Michalski, Ontology of Music Pedagogy / 47

Andrzej Michalski, Ontologie der Musikpädagogik / 59

Jarosław Chaciński, Kulturowa tożsamość pedagogiki muzyki i jej edukacyjne konsekwencje – pomiędzy tradycją filozofii kultury a pragmatyzmem i konstruktywizmem / 73

Jarosław Chaciński, Cultural Identity of Music Pedagogy and its Educational Consequences – between the Tradition of Philosophy of Culture, Pragmatism and Constructivism / 95

Alicja Kozłowska-Lewna, Dlaczego nauczanie zintegrowane nie powinno dotyczyć muzyki?/ Why should Integrated Teaching not Include Music? / 115

Violetta Przerembska, Edukacja artystyczna i kulturalna we współczesnym dyskursie pedagogicznym (kilka wybranych problemów) / Artistic and Cultural Education in the Contemporary Pedagogical Discourse (Selected Issues) / 141

Ewa A. Zwolińska, Preferencje muzyczne kandydatów na nauczycieli muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym / Musical Preferences of the Candidates for Future School Teachers / 151

Wojciech B. Jankowski, Główne dziedziny i kierunki działalności Instytutu Pedagogiki Muzycznej (1974–1992) / Principal Fields and Activities of the Institute for Research in Music Education (1974–1992) / 173

Część II

EDUKACJA MUZYKI W EUROPIE (WYBÓR)

MUSIC EDUCATION IN EUROPE (CHOICE)

Monika Oebelsberger, Pedagogika muzyczna w Austrii – rozwój dyscypliny uniwersyteckiej / 201

Monika Oebelsberger, Musikpädagogik in Österreich – die Entfaltung einer akademischen Disziplin / 207

Friedhelm Brusniak, „Muzyka jest symbolem wolności”. Uwagi Karla Heinricha Ehrenfortha określające znaczenie kształcenia muzycznego w Niemczech / 213

Friedhelm Brusniak, „Musik ist ein Symbol der Freiheit”. Anmerkungen zu Karl Heinrich Ehrenforths Standortbestimmung der musikalischen Bildung in Deutschland / 223

Irena Medňanská, Pedagogika muzyki jako dziedzina naukowa na Słowacji i w Czechach oraz jej odbicie w procesie kwalifikacyjnym / 233

Irena Medňanská, Music Pedagogy as a Scholarly Discipline in Slovakia and the Czech Republic and its Reflection in the Process of Qualification / 257

Sabina Vidulin, Study of Music Pedagogy in the Republic of Croatia: Opportunities and Restrictions / Studiowanie pedagogiki muzyki w Republice Chorwackiej: możliwości i ograniczenia / 279

Anrzelika Bondarenko, The Current Dichotomous Approach in the Professional Education of Future Music Teachers in Higher Education in Ukraine / Aktualne podejście dyschotomicznego procesu nauczania zawodowego przyszłych nauczycieli muzyki na Ukrainie / 299

Rūta Girdzijauskienė, Research Development in Music Education in Lithuania / Rozwój badań w edukacji muzycznej na Litwie / 307

Gabriela K. Konkol, Lekcja muzyki w szkołach ogólnokształcących w Niemczech – porównania z Polską / Music Lessons in General Education Schools in Germany – A Comparison with Poland / 315

Informacje o autorach / 337