Rozwój muzyczny dziecka w wieku przedszkolnym. Uwarunkowania, dynamika i rola w kształtowaniu sfery psychofizycznej, Gdańsk 2012

Michał Kierzkowski

Praca dotyczy problemu wieloaspektowych uwarunkowań rozwoju muzycznego i psychoruchowego małego dziecka. Autor próbuje sprawdzić, czy wczesne rozpoczęcie edukacji muzycznej, dające możliwość nauki gry na instrumencie, śpiewu i kształtowania różnorodnych umiejętności muzycznych, jest istotne nie tylko dla muzycznego, ale i pozamuzycznego rozwoju dziecka. Wnikliwa analiza światowej literatury naukowej z ostatnich lat, którą odnajdujemy w pracy, wskazuje na znaczące zależności pomiędzy zdolnościami muzycznymi a funkcjami motorycznymi, poznawczymi oraz emocjonalnymi (fragment recenzji wydawniczej prof. nadzw. dr hab. Grażyny Poraj).

Parametry książki: format A5; 276 stron, okładka twarda, lakierowana; blok szyty

ISBN: 978-83-935131-2-3

Cena: 45,50 zł brutto

Spis treści

Wstęp / 7

Rozdział I

Podstawowe uwarunkowania rozwoju muzycznego dziecka / 9

1.1. Definicje / 11

1.2. Koncepcje struktury uzdolnienia muzycznego / 17

1.3. Dynamika rozwoju muzycznego dziecka / 30

1.4. Czynniki biologiczne warunkujący rozwój muzyczny dziecka / 47

1.5. Czynniki środowiskowe warunkujące rozwój muzyczny dziecka / 58

Rozdział II

Wybrane aspekty rozwoju psychoruchowego oraz poznawczego ze szczególnym uwzględnieniem wieku przedszkolnego / 65

2.1. Rozwój fizyczny i ruchowy / 67

2.2. Rozwój poznawczy / 74

2.3. Rozwój emocjonalny / 91

2.4. Rozwój społeczny / 98

Rozdział III

Rola wychowania muzycznego w rozwoju psychoruchowym oraz poznawczym dziecka…107

3.1. Słuchanie muzyki / 109

3.2. Rola wychowania muzycznego w rozwoju dziecka / 117

Rozdział IV

Metodologia badań własnych / 151

4.1. Cel badań i problemy badawcze / 153

4.2. Zmienne / 153

4.3. Hipotezy główne / 154

4.4. Hipotezy operacyjne / 155

4.5. Narzędzia badawcze / 157

4.6. Opis programu Elementarne Wychowanie Muzyczne „Dźwiękoludki” / 164

Rozdział V

Analiza wyników badań własnych / 167

5.1. Porównanie badanych grup pod względem poziomu zdolności muzycznych i funkcjonowania psychoruchowego w pomiarze pierwszym / 169

5.2. Weryfikacja istotności wpływu uczestnictwa w programie „Dźwiękoludki” na poziom rozwoju muzycznego i funkcjonowania psychoruchowego dzieci przedszkolnych / 182

5.3. Wpływ uczestnictwa w programie „Dźwiękoludki” na zmianę dynamiki rozwoju zdolności muzycznych i funkcjonowania psychoruchowego u dzieci przedszkolnych / 203

5.4. Czynniki różnicujące funkcjonowanie muzyczne i psychoruchowe dzieci z grupy „Dźwiękoludków” i kontrolnej / 210

5.5. Podsumowanie / 219

Rozdział VI

Interpretacja i dyskusja wyników / 221

Zakończenie / 235

Bibliografia / 237

Spis tabel / 261

Spis wykresów / 264

Spis rysunków / 266

Indeks nazwisk / 267

Aneks / 275