Tożsamość pedagogiki muzyki, Gdańsk 2012

red. nauk. Andrzej Michalski

Tożsamość pedagogiki muzyki jest pierwszym tomem serii wydawniczej zatytułowanej „Pedagogika muzyki. Cechy. Aksjologia. Systematyka”.

Parametry książki: format B5, 428 stron, okładka twarda, matowa, blok szyty,

ISBN (seria): 978-83-935131-7-8

ISBN (tom I): 978-83-935131-6-1

Cena: 49,50 zł brutto

Spis treści

Spis treści

Słowo wstępne / 9

Część I

TRADYCJE EDUKACJI MUZYKI

ks. Jacek Bramorski, Muzyk jako paideia. Etyczno-pedagogiczny wymiar muzyki w  tradycji antycznej / 13

Wojciech Jankowski Instytut Pedagogiki Muzycznej PWSM/AMFC w Warszawie 1974–1992) jako próba instytucjonalizacji pedagogiki muzyki / 24

Jerzy Kurcz, Pedagogika muzyki. Próba delimitacji terminu / 32

Mirosław Grusiewicz, Stałe dyskursy pedagogiki muzyki / 36

Część II

TEORETYCZNE PODSTAWY PEDAGOGIKI MUZYKI

Zofia Konaszkiewicz, U podstaw pedagogiki muzycznej w perspektywie przeszłości i przyszłości / 47

Andrzej Michalski, Teoretyczne podstawy pedagogiki muzyki / 68

Ewa A. Zwolińska, Status naukowy pedagogiki muzyki w świetle teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona / 76

Anna Janosz, Zastosowanie metodologii badań pedagogicznych w pedagogice muzyki / 88

Jadwiga Uchyła-Zroski, Cechy pedagogiki muzyki jako nauki. Zarys problematyki / 100

Violetta Przerembska, Powszechna edukacja muzyczna młodzieży w kontekście współczesnej pedagogiki kultury i jej dylematów aksjologicznych / 109

Elżbieta Szubertowska, Specyfika zawodu i kształcenia nauczycieli muzyki na tle teorii i praktyki pedeutologicznej / 124

Gabriela Karin Konkol, Systematyki pedagogiki muzyki na Słowacji / 136

Paweł A. Trzos, Wybrane aspekty wiedzy osobistej nauczycieli o edukacji muzycznej dziecka jako możliwy przedmiot badań / 144

Część III

AKSJOLOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE IMPLIKACJE PEDAGOGIKI MUZYKI

Barbara Kamińska, Co wnosi psychologia muzyki do pedagogiki muzyki? / 167

Grażyna Poraj, Predyktory i inhibitory rozwoju osobistego i sukcesów zawodowych u muzyków / 174

Agnieszka Weiner, Pedagogiczne implikacje wybranych koncepcji rozwoju

muzycznego człowieka / 187

Rafał Lawendowski, Michał Gessek, Magdalena Karnikowska, Osobowościowe uwarunkowania preferencji muzycznych i aktywności muzycznej / 199

Eliza Ludkiewicz, Muzyka w terapii i edukacji osób z autyzmem. Z doświadczeń własnych / 219

Część IV

DYDAK TYKA I USTRÓJ SZKO LNY

Grażyna Darłak, Pedagogika w kształceniu studentów akademii muzycznych. W poszukiwaniu złotego środka… / 231

Ewa Kumik, Postrzeganie środowiska szkolnego przez absolwentów szkół muzycznych / 242

Beata Bonna, Powszechna edukacja muzyczna wobec konieczności zmian / 251

Maria Elwira Twarowska, Kształtowanie bazy rekrutacyjnej a jakość pracy i funkcjonowania szkoły muzycznej I stopnia / 263

Magdalena Florek, Miejsce zawodowej edukacji muzycznej w kształceniu młodych artystów na przykładzie PSM I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach / 301

Małgorzata Chmurzyńska, Kompetencje nauczyciela instrumentu. Stan pożądany – stan rzeczywisty / 316

Anna Pyda-Grajpiel, Pedagogika muzyczna czy zintegrowana? Przyczynek do dyskusji nad kształtem wychowania muzycznego dzieci na podstawie rozważań o integracji sztuk w polskim stylu narodowym / 334

Małgorzata Miller, Edukacja muzyczna w szkole powszechnej w klasach I–III. Między teorią a praktyką / 344

Część V

WOKÓŁ BADAŃ NAD PROBLEMAMI PEDAGOGIKI MUZYKI

Anna Kalarus, Specyfika zatrudnienia absolwentów kierunku edukacja artystyczna na przykładzie Akademii Muzycznej w Krakowie / 357

Magdalena Gliniecka-Rękawik, Przyszłość edukacji muzycznej w Polsce / 364

Elżbieta Frołowicz, Z problematyki enkulturacji muzycznej dziecka w młodszym wieku szkolnym / 369

Maria Juchniewicz, Kluczowe kompetencje słuchowe uczniów szkoły muzycznej I stopnia – prezentacja narzędzia badawczego / 380

Ewa Parkita, Komputerowe wspomaganie powszechnej edukacji muzycznej Szanse i zagrożenia / 390

Alicja Delecka-Bury, Kształcenie animatorów kultury muzycznej jako organizatorów edukacji pozaformalnej / 404

Lidia Kęska, Wykorzystanie muzyki w procesie nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym / 419

Informacje o autorach / 425

Spis treści