Tradycje myśli pedagogicznej w nauczaniu muzyki, Gdańsk 2013

red. nauk. Andrzej Michalski

Tradycje myśli pedagogicznej w nauczaniu muzyki jest drugim tomem serii wydawniczej zatytułowanej „Pedagogika muzyki. Cechy. Aksjologia. Systematyka”.

Parametry książki: format B5, 322 strony, okładka twarda, matowa, blok szyty

ISBN (seria): 978-83-935131-7-8

ISBN (tom II): 978-83-937869-7-8

Cena: 45,00 zł brutto

Spis treści

Słowo wstępne / 7

Część I

TRADYCJE PEDAGOGIKI MUZYKI

Jacek Bramorski, Wartości etyczno-wychowawcze muzyki sakralnej na przestrzeni wieków / 11

Andrzej Michalski, Ewolucja ideałów i celów wychowania w historii rozwoju myśli pedagogicznej muzyki / 43

Violetta Przerembska, Pedagogiczne i filozoficzne podstawy nauczania muzyki w II Rzeczypospolitej /  61

Grażyna Darłak, Wychowanie ku wartościom a edukacja muzyczna w szkole / 79

Jadwiga Uchyła-Zroski, Założenia estetyczne wychowania muzycznego w świetle polityki oświatowo-kulturalnej lat 70. XX wieku / 101

Elżbieta Szubertowska, Wybrane problemy kultury muzycznej młodzieży na przełomie XX i XXI wieku. Tendencje i dynamika przemian / 115

Magdalena Florek, Zarys dziejów nauczania muzyki w Polsce do 1939 roku / 129

Ewa Stachurska, Profesjonalne kształcenie muzyczne w Polsce do roku 1945. Rys historyczny / 151

Beata Kamińska, Edukacja muzyczna w koncepcji polskiej myśli pedagogicznej (przeszłość, teraźniejszość, współczesność) / 161

Część II

KSZTAŁCENIE MUZYCZNE W OBSZARZE BADAŃ PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ

Jarosław Chaciński, Leo Kestenberg i jego reforma kształcenia muzycznego w Niemczech w latach 20. XX wieku / 175

Gabriela Karin Konkol, Musikpädagogik w Niemczech i w Austrii – zarys problematyki / 197

Agnieszka Weiner, Edukacja muzyczna w Korei Południowej. Tradycja i współczesność / 207

Część III

INTERDYSCYPLINARNE I PSYCHOLOGICZNE BADANIA PEDAGOGIKI MUZYKI

Zofia Konaszkiewicz, Pedagogika muzyki a wybrane nurty psychologii / 225

Alicja Kozłowska-Lewna, Rozwój słuchu muzycznego u dzieci w świetle współczesnych badań / 235

Michał Kierzkowski, Z badań własnych nad rolą wczesnej edukacji muzycznej w rozwoju integracji percepcyjno-motorycznej / 259

Rafał Lawendowski, Ekologia dźwiękowa w ujęciu społecznej psychologii muzyki / 273

Joanna Jemielnik, Możliwości wykorzystania badań narracyjnych w pedagogice muzyki / 291

Anna Kalarus, Specyficzny sposób wykorzystania muzycznych działań percepcyjno-zabawowo-twórczych jako formy aktywności o charakterze prewencyjnym wobec stresu szkolnego. Metodologia badań / 305

Amelia Golema, Wczesna edukacja muzyczna jako działanie profilaktyczne – kontekst emocjonalny, poznawczy i społeczny / 315

Informacje o autorach  / 323