Zagadnienia edukacji muzycznej, Gdańsk 2015

pod red. nauk. Gabrieli Karin Konkol

Parametry książki: format B5, stron 264, okładka miękka, matowa, blok klejony

ISBN: 978-83-64706-02-8

Cena: 28,00 zł brutto

Spis treści

Słowo wstępne / 9

Zainteresowania muzyczne dzieci i młodzieży – stan i uwarunkowania

Anna Kalarus, Muzyczne preferencje dzieci i młodzieży w świetle badań przeprowadzonych w wybranych szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Krakowa | 13

Beata Kamińska, Przemiany zainteresowań muzycznych w XX i XXI wieku | 23

Eliza Ludkiewicz, Preferencje muzyczne uczniów niepełnosprawnych intelektualnie | 49

Sylwia Holeksa-Wilkowska, Zainteresowania i preferencje muzyczne młodzieży na przykładzie województwa mazowieckiego | 59

Elżbieta Ciechanowska, Natalia Smogulecka, Katarzyna Olszta, Wpływ środowiska na preferencje muzyczne ucznia w wieku szkolnym | 77

Ewa Giedych, Pasja w rozwoju muzycznym. Bariery i możliwości jej realizacji | 89

Nauczyciel – muzyk – pedagog – wychowawca

Magdalena Mazur, Łucja Nowak, Rola nauczyciela wobec kryzysu kultury wysokiej | 99

Beata Kamińska, Szkoła demokratyczna we współczesnej edukacji | 107

Marta Dobrzyniak, Od dyktatora do innowatora. Kroki wiodące nauczyciela ku innowacyjności | 123

Aleksandra Tempczyk, Metody a efektywność nauczania muzyki | 127

Karolina Sokołowska, Wykorzystanie elementów rytmiki Dalcroze’owskiej w poprawie sprawności motoryczno-ruchowej i intelektualnej u seniorów | 133

Maria Giełdzińka, Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela | 143

Edukacja muzyczna – Uczeń – Środowisko

Alicja Tupieka-Buszmak, Projekt „Kolory muzyki” –przykładem współpracy środowiskowej na rzecz rozwoju edukacji muzycznej dziecka | 151

Małgorzata Marchwiana, Taniec i ruch jako sposób aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych | 163

Maria Giełdzińka, Muzyka w rodzinie, okiem gimnazjalisty | 175

Justyna Klimek, Wpływ konkursów na rozwój indywidualny ucznia | 187

Edukacja muzyczna w perspektywie międzynarodowej

Gabriela Karin Konkol, Ideały, cele i treści lekcji muzyki w systemie szkolnym Republiki Tureckiej | 195

Małgorzata Górska, Stanisław Dubowik, System kształcenia muzycznego w Pädagogische Hochschule w Heidelbergu | 211

Julianna Styn, Leonard Bernstein i jego wkład w edukację młodych pokoleń | 223

Doniesienia naukowe

Sylwia Holeksa-Wilkowska, Działalność Biura Promocji Artystycznej jako ważnej jednostki Akademii Muzycznej w Gdańsku | 233

Magdalena Wysocka, Motywy wybierania kierunków artystycznych na przykładzie studentów IEM na UKW w Bydgoszczy | 243

Patrycja Mazurek, Przykładowe ćwiczenia muzyczne dotyczące środowiska społecznego i przyrodniczego w nauczaniu przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz w klasach 4–6 | 255

Informacje o autorach | 261